Disclaimer

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan ENERGIEADVIES, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiŽren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciŽle doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van ENERGIEADVIES te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ENERGIEADVIES geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiŽren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

ENERGIEADVIES sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

-                      de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

-                      de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van ENERGIEADVIES geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluid en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

-                      (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Koppelingen naar websites die niet van ENERGIEADVIES zijn

De ENERGIEADVIES - websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. ENERGIEADVIES heeft geen zeggenschap over die sites. ENERGIEADVIES is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

 

Misbruik

ENERGIEADVIES zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

ENERGIEADVIES behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan ENERGIEADVIES de toegang tot de webpagina monitoren.

 

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de ENERGIEADVIES - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.