Energielijst 2019 voor de EIA gepubliceerd

Onlangs is de Energielijst 2019 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 150 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling en biedt bedrijven de mogelijkheid voor fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

De Energielijst bevat zo'n 150 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in 5 hoofdstukken:
- Gebouwde omgeving (hoofdstuk A)
- Industrie (hoofdstuk B)
- Transport (hoofdstuk C)
- Duurzame energie (hoofdstuk D)
- Energieadvies (hoofdstuk E)

In 2019 is het EIA budget 147 miljoen euro.
Elk jaar actualiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven stelt zelf ook aanvullingen op de Energielijst voor.


Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Melden binnen 3 maanden

U moet de investering melden binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst.

Hebt u het bedrijfsmiddel niet gekocht, maar voortgebracht (zelf gemaakt)? Dan moet u de investering melden binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt.

Opvallende wijzigingen EIA 2019
De belangrijkste wijzigingen voor 2019:
Dit jaar is een lager percentage EIA vastgesteld; 45% van de investering voor EIA in aanmerking. De voorwaarden voor energiezuinige installaties en led-verlichting zijn aangescherpt ten opzichte vorige jaren.
De rendementseis zijn ook aangepast. Verder wordt het investeringsbedrag, dat maximaal voor EIA in aanmerking komt, afgetopt. Dit leidt tot een vereenvoudiging in de afhandeling van aanvragen voor deze techniek.
Duurzame energie
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet kwamen tot nu toe onder de generieke code voor duurzame energie in aanmerking. Om dergelijke zonnepanelen gerichter te stimuleren is er een aparte omschrijving hiervoor opgenomen.
Met name grootschalige systemen voor het opwekken van elektriciteit van zonnepanelen in veldopstelling kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet.
Het gaat hier dus om systemen die geplaatst zijn op de grond of het water. Investeringen in de aansluiting van dergelijke systemen op het elektriciteitsnet komen vanaf 2017 voor EIA in aanmerking. De aanvrager van EIA dient wel te beschikken over een SDE-beschikking 2016 of later. Een eenmalige aansluitvergoeding die door de netbeheerder in rekening wordt gebracht komt niet voor EIA in aanmerking.

Hier kunt u de Energielijst EIA 2019 downloaden

Voor meer info: ga naar de site van het RVO of
de site van de Belastingdienst.